O mnie

Trzecią kadencję pełnię funkcję Wójta Gminy Dzierżoniów

Urodzony 6 maja 1962 roku w Dzierżoniowie. Mieszkaniec Dzierżoniowa do 1986 roku. Od stycznia 1986 roku mieszkaniec Piławy Dolnej.

Żonaty
Ojciec dwojga dzieci

Z wykształcenia magister inżynier technologii żywności

Absolwent dzierżoniowskich szkół
Szkoły Podstawowej nr 1,
Szkoły Podstawowej nr 4,
I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Okres szkolny

Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1 (klasy I-IV) oraz Szkoły Podstawowej nr 4 (klasy V-VIII). W latach 1977-81 uczyłem się w I Liceum Ogólnokształcącym, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. To tutaj zaraziłem się pasją poznawania i popularyzacji naszego regionu. W tym czasie uzyskałem uprawnienia organizatora turystyki. Moja pasja zaowocowała m.in. napisaniem pracy maturalnej z historii pt. „Tradycje włókiennicze Dzierżoniowa”.

W latach 1981-86 studiowałem na Akademii Rolniczej na Wydziale Technologii Żywności. Oprócz udziału w obowiązkowych zajęciach starałem się poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności poprzez pracę w Kole Naukowym. Wakacyjne wyjazdy na obozy naukowe pozwoliły mi lepiej przygotować się do przyszłej pracy. Moja pasja turystyki zaprowadziła mnie do Studenckiego Klubu Turystycznego „Pieszo”, gdzie miałem okazję również aktywnie działać na rzecz braci studenckiej organizując rajdy oraz wakacyjne obozy wędrowne po naszych pięknych polskich górach. Na moim losie zaważyło zdobycie po czwartym roku tytułu Primus inter pares w corocznym konkursie na najlepszego studenta. W nagrodę po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera technologii żywności wyjechałem na trzymiesięczną praktykę zagraniczną do Danii. Piszę o tym, ponieważ zetknięcie się w tamtych latach z innym systemem gospodarczym oraz formami demokracji wywarły na mnie duży wpływ.

Praca zawodowa

Moją pracę zawodową rozpocząłem w październiku 1986 roku jako stażysta technolog w Zakładach Mięsnych w Bielawie. Po trzech miesiącach pracy trafiłem do wojska w służbach kwatermistrzowskich. Po odbyciu rocznej służby wojskowej, zmieniłem pracę przenosząc się do Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Dzierżoniowie. Pracowałem tam najpierw jako kierownik działu produkcji a następnie wiceprezes ds. handlu i gastronomii. Jako wiceprezes miałem niepowtarzalną okazję organizować oraz otwierać pierwszy duży sklep samoobsługowy „IRYS” w Dzierżoniowie. W marcu 1991 roku, po zachętach „bierzcie sprawy w swoje ręce”, wraz z trzema osobami założyliśmy firmę „Przetwórnia garmażeryjna s.c.”. Przez prawie sześć lat prowadziliśmy działalność gospodarczą w realiach budowania nowego systemu gospodarczego kraju a także samorządności. Niestety lokalizacja obiektu oraz zmieniające się warunki dzierżawy spowodowały zakończenie naszej działalności.

W lutym 1996 roku rozpocząłem pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Dzierżoniowie, tzw. Oksfordzie, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Nie było to moje pierwsze zetknięcie ze szkolnictwem zawodowym, ponieważ przez okres dotychczasowej pracy miałem do czynienia z praktykantami również jako instruktor praktycznej nauki zawodu. Od października 2000 roku pełniłem funkcje zastępcy dyrektora szkoły, najpierw ds. wychowawczych a następnie ds. organizacyjnych i praktycznej nauki zawodu. Jesienią 2006 roku wystartowałem w wyborach samorządowych i zostałem radnym Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Uchwałą Rady Powiatu zostałem wybrany do zarządu powiatu pełniąc w niej funkcję nieetatowego członka zarządu. To właśnie wtedy podejmowaliśmy pierwsze decyzje w związku z bardzo trudną sytuacją finansową powiatu wytyczając kierunek dalszych działań. Na początku 2007 roku, wystartowałem w przedterminowych wyborach wójta Gminy Dzierżoniów. Po dwóch turach wyborów, 27 kwietnia 2007 roku złożyłem ślubowanie jako wójt. Na czas pełnienia funkcji zostałem urlopowany z mojego ostatniego miejsca pracy.

Po niepełnej kadencji, w 2010 roku postanowiłem ponownie ubiegać się o funkcję wójta gminy. Dzięki akceptacji mieszkańców naszej gminy, po pierwszej turze wyborów, po raz kolejny powierzono mi tę funkcję. Podobnie odbyło się to w roku 2014. Cały okres pełnienia funkcji traktowałem zawsze jako służbę mieszkańcom. Uważam, że w tym czasie Gmina Dzierżoniów, dzięki szerokiej współpracy mieszkańców i organizacji pozarządowych stała się liderem samorządowym na mapie nie tylko naszego regionu ale i kraju.

Działalność społeczno-polityczna

– członek PTTK
– współzałożyciel stowarzyszenia „Pomóżmy realizować marzenia”
– członek Platformy Obywatelskiej RP
– członek zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
– członek Stowarzyszenia LGD „Ślężanie”
– prezes Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich
– członek zarządu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7
– członek Stowarzyszenia „Piława Dolna”
– członek OSP Piława Dolna, członek zarządu gminnego OSP
– członek komisji rewizyjnej oraz komisji odwoławczej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
– przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy

Rodzina

Moja małżonka ukończyła Politechnikę Wrocławską na Wydziale Budownictwa Lądowego. Jest przedsiębiorcą działającym w branży instalacyjnej. Jej pasją oprócz wędrowania po górach, jest sztuka haftu szczególnie w technice acupictury. Prowadzi www.dch-haft.blogspot.com

Mój syn Jarosław ukończył Politechnikę Wrocławską. Stopień inżyniera zdobył na kierunku Transport na Wydziale Mechanicznym, zaś stopień magistra na kierunku Górnictwo i Geologia Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Obecnie pracuje jako kierownik Planowania Produkcji w branży FMCG. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pasjonuje się turystyką górską oraz literaturą fantastyczną.

Moja córka Beata ukończyła Politechnikę Wrocławską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym. Obecnie pracuje jako Konstruktor w branży automotive.