Program wyborczy

Poniżej przedstawiam swój program wyborczy do realizacji w kadencji 2018-2023. Zawsze byłem też otwarty na konstruktywne propozycje, rozszerzenia bądź zmiany programu w oparciu o zmieniającą się rzeczywistość. Realizacja planów wymaga dobrej współpracy i wsparcia Rady Gminy. Wraz ze mną zdecydowała się kandydować grupa ludzi w ramach KWW Marka Chmielewskiego, która daje gwarancję realizacji przedstawionych poniżej pomysłów. Dlatego proszę o Wasze głosy dla nich i dla siebie. Jeżeli dane mi będzie pełnić funkcję wójta w kolejnej kadencji, deklaruję swoje duże zaangażowanie i pracę przy realizacji programu.

Zamierzam realizować statutowe zadania gminy, kontynuując i utrzymując jej równomierny rozwój, poprzez:

 1. konsekwentne wzmacnianie roli mieszkańców i sołectw w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 2. samodzielnie oraz w partnerstwie z innymi samorządami, racjonalne wykorzystywanie dostępnych środków zewnętrznych;
 3. budowę oraz modernizację infrastruktury technicznej w tym: dróg, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego;
 4. budowę, modernizację i remonty obiektów publicznych z przeznaczeniem na zadania opiekuńczo-oświatowe w tym: żłobka, przedszkoli, placówek edukacyjnych oraz sal wiejskich;
 5. budowę oraz modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tuszynie;
 6. zintensyfikowanie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym dofinansowanie do wymiany starych pieców, budowę kanalizacji sanitarnej a przy braku takiej możliwości dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, likwidację azbestu, racjonalizację gospodarki odpadami, termomodernizację obiektów wraz z montażem urządzeń opartych na energii odnawialnej;
 7. poprawę funkcjonowania przestrzeni rolniczej, w tym scalanie gruntów, modernizację dróg transportu rolnego oraz obiektów melioracyjnych;
 8. kształtowanie przestrzeni wspierającej działalność przedsiębiorców;
 9. realizację i wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego;
 10. wsparcie rozwoju potencjału turystycznego gminy z wykorzystaniem i ochroną naturalnych jej walorów;
 11. wspieranie programów aktywizacji zawodowej oraz organizację robót publicznych, prac interwencyjnych;
 12. dalsze, oparte na partnerskich zasadach, wspieranie grup społecznych, stowarzyszeń i organizacji w uzgodnionych przez nich obszarach;
 13. ochronę zasobów dziedzictwa narodowego i kultury oraz kultywowanie tradycji.