Dziękuję za udział w wyborach

Szanowni mieszkańcy Gminy Dzierżoniów.

W imieniu własnym oraz KWW Marka Chmielewskiego dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy w dniu wczorajszym oddali swój głos w wyborach samorządowych. Szczególnie serdecznie dziękuję tym, którzy nas poparli. Zdecydowaliśmy wspólnie, czyje oraz jakie programy zostały przez Państwo zaakceptowane. Zachęcamy więc wszystkich do wspólnej pracy na rzecz naszych miejscowości. Państwa zdecydowane poparcie mojej kandydatury na wójta, daje równie ważny mandat zaufania jak i zobowiązanie do wytężonej pracy.

Do Rady Gminy Dzierżoniów zostali wybrani z KWW Marka Chmielewskiego następujący kandydaci:

 1. Edyta Mulka-Gonera (Nowizna, Mościsko)
 2. Grzegorz Powązka  (Mościsko)
 3. Tomasz Włodek (Uciechów)
 4. Elżbieta Filipek (Uciechów)
 5. Grażyna Ziernik (Dobrocin)
 6. Przemysłąw Przybyszewski  (Piława Dolna)
 7. Piotr Śliwa (Owiesno, Myśliszów)
 8. Ewa Żuchowska-Toboła  (Ostroszowice)
 9. Janusz Szozda (Ostroszowice)

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa poparcie.

 

Zapraszam w najbliższą niedzielę na wybory samorządowe

Serdecznie zapraszam na wybory w najbliższą niedzielę – 16 listopada.

Lista miejsc do głosowania znajduje się na stronie Urzędy Gminy Dzierżoniów.

Przypominam o możliwości wybrania tylko jednego kandydata na radnego w związku z wprowadzeniem okręgów jednomandatowych.

Zapraszam do ponownego zapoznania się z moimi kandydatami.

Marek Chmielewski
Kandydat na Wójta Gminy Dzierżoniów

Plakat wybory KWW Marka Chmielewskiego

XII. Wspierać zespoły i organizacje realizujące zadania w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. W latach 2011-14 wydatkowano 420 tys. zł ( w tym 373 tys. zł dotacji) na zespoły artystyczne w naszej gminie.
 2. W tym czasie powstały dwa nowe zespoły, w roku 2012 Zespół „Uciecho-wianki” a w 2013 Zespół „Katarzynki”.
 3. 2013r.- jubileusz 50-lecia zespołu Macieje – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000 zł oraz jubileusz 55-lecia zespołu Górali Czadeckich POJANA.
 4. W roku 2012 byliśmy współorganizatorami Dożynek Dolnośląskich z miastem Dzierżoniów.
 5. Na ochronę zabytków przeznaczono w formie dotacji 134 tys. zł (na remont zabytkowych kościołów) oraz 140 tys. zł na remont zabytkowej bramy do zamku w Owieśnie (w tym pozyskane 56 tys. zł).

IMAG2964   dozynkiw(5)

XI. Współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji ich zadań statutowych (LKS, OSP, stowarzyszenia)

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta była o coroczny Program współpracy uchwalany przez Radę Gminy Dzierżoniów po wcześniej przeprowadzanych konsultacjach w tym zakresie. Program każdorazowo zawierał wykaz zadań priorytetowych wybranych do realizacji na kolejny rok budżetowy.
 2. 17.04.2012 powstało „Partnerstwo Lokalne” skupiające 26 organizacji i instytucji działających na terenie gminy nastawione na wymianę doświadczeń oraz kształtowanie zasad współpracy w sferze NGO oraz odnowy wsi. Od momentu powstania partnerstwa, jego reprezentacja zwana radą partnerstwa, wybierała jedno wiodące z zadań priorytetowych., wokół którego zintensyfikowane była działania naszych organizacji.
 3. Podpisano 170 umów o dotację z organizacjami pozarządowymi w latach 2011-2014 ( w tym LKS) o wartości 830 028 zł:
  1. w 2011 roku 29 umów z 13 organizacjami o wartości 199.400 zł,
  2. w 2012 roku 39 umów z 17 organizacjami o wartości 197.946 zł,
  3. w 2013 roku 47 umów z 21 organizacjami o wartości 198.682 zł,
  4. w 2014 roku 55 umów z 21 organizacjami o wartości 234.000 zł.
 4. W latach 2011-2014 udzielono na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych dotacji o łącznej wartości 314.500 zł oraz pokryto koszty utrzymania remiz na kwotę ok. 81 tys. zł, wydatkowano również 35 tys. zł na remonty i wyposażenie remiz oraz udzielono wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 55 tys. zł.
 5. Wprowadzono w 2014 roku nowy instrument wsparcia- inicjatywa lokalna. Do chwili obecnej zrealizowano wspólnie z mieszkańcami lub organizacjami 4 inicjatywy na łączną wartość 98.870 zł (udział gminy:42 780 zł -43,3%- udział wnioskodawców 56 090 zł -56,7%). Były to:
  1. „Gminne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin”- Salonik Kobiet Ambitnych, wartość projektu: 5.935 zł, udział gminy: 1.500 zł,
  2. „Poprawa bazy sportowej LKS Roztocznik” wartość projektu: 8.210 zł, udział gminy: 3.280 zł,
  3. „Modernizacja obiektu sportowego w Tuszynie” wartość projektu: 35.300 zł, udział gminy: 15.000 zł,
  4. „Przebudowa drogi gminnej w Ostroszowicach” wartość projektu: 49.425 zł, udział gminy: 23.000 zł.

 

5   Klub Integracji Międzypokoleniowej

współpraca   psoirw3

6. Klub integracji międzypokoleniowej - przedstawienie Kopciuszek (Kopiowanie)   9. Śpiewnik - Biesiadowanie pod piławskimi gwiazdami

Foto Owiesno   Wizyta Pary Prezydenckiej

 

X. Stale powiększać ofertę biblioteki w zakresie zadań kultury

 1. W celu umożliwienia Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów poszerzenia oferty dla mieszkańców wybudowano nową główną siedzibę w Mościsku, wykonano prace remontowe w filiach oraz zakupiono laptopy (3,3 mln zł).
 2. Dzięki nowej siedzibie i wyposażeniu (komputery, multimedia) BPGD ma możliwość rozszerzania profilu działalności na wszystkie możliwe ogólnopolskie akcje biblioteczne i kulturalne (w 2013r. odbyło się 325 różnych imprez, w tym 63 literackie, 65 małych wystaw , 157 imprez edukacyjnych, 24 szkolenia biblioteczne użytkowników). W całej sieci bibliotek gminy Dzierżoniów jest 1405 czytelników aktywnie wypożyczających, a dzięki nowej siedzibie liczba użytkowników wzrosła o 10 %.
 3. W Rankingu Bibliotek 2013 „Rzeczpospolitej” BPGD znajduje się na 54 miejscu (ranking opublikowano w dn. 08.10.2014r.). W roku 2013 Filia w Ostroszowicach zdobyła nagrodę – Najpiękniejsza Biblioteka Powiatu Dzierżoniowskiego.
 4. W 2012r. Biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek (wraz z 51. Bibliotekami Dolnego Śląska) i wspólnie zakupiono dostęp do książek elektronicznych na platformie IBUK – ponad 2500 tytułów za kwotę abonamentową ok. 2 000 zł/rocznie
 5. W latach 2010-14 zakupiono ok. 5. 000 woluminów za kwotę ok. 80.000 zł przy uzyskaniu 30.000 zł dotacji z Biblioteki Narodowej
 6. Odbyły się spotkania autorskie (m.in. z Katarzyną Enerlich, Tadeuszem Rossem, Mariuszem Zawitkowskim, Romkiem Pawlakiem, Adamem Lizakowskim, Piotrem Faleńskim, Edytą Zarębską, Andrzejem Skibniewskim)
 7. Udział w ogólnopolskich akcjach „Czytamy Fredrę”, „Czytamy Sienkiewicza” zainicjowanych przez Prezydenta RP
 8. Pozostałe działania: wolny dostęp do półek, kącik dla najmłodszych w każdej filii, akcja „Książka na telefon”, udział w konsorcjum I-buk, udział w ogólnopolskiej akcji „Czytak” dla osób niedowidzących, udział w polsko-amerykańskim projekcie „Program Rozwoju Bibliotek”, stałe podnoszenie kwalifikacji personelu (w 2013r. było to 268 godzin szkoleń w większości bezpłatnych).
 9. Wspierano działalność zespołów muzycznych z terenu gminy. W nowym obiekcie powstało studio nagrań wyposażone w sprzęt do nagrywania płyt.
 10. Biblioteka włączała się do działań wspierających społeczność lokalną gminy:
  1. Zrealizowano projekty dofinansowane ze środków UE (Oś IV LEADER PROW 2007-2013)
   1. „Skarby Gminy Dzierżoniów oczami dzieci”- przewodnik multimedialny po zabytkach gminy (zakup duplikatora pomocnego przy realizacji kolejnych projektów);
   2. „Folklor Gminy Dzierżoniów”- zakup sprzętu do wyposażenia studia nagrań, wydanie płyty z nagraniami zespołów gminnych;
   3. „Kreatywna Biblioteka”- rozszerzenie działalności i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresów pozabibliotecznych
  2. Organizowano kursy komputerowe i e-lerningowych na terenie całej gminy przy wykorzystaniu laptopów z projektu e-Inclusion
  3. Powstał Dyskusyjny Klub Książki w Ostroszowicach dla osób dorosłych i dzieci („Motyle Książkowe”)
  4. Współpracowano z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (Partnerstwo BPGD w wielu projektach, m.in.: „Kolorowy Świat Świadomego Seniora”), aktywny udział w Partnerstwie Lokalnym Gminy Dzierżoniów
  5. Zagospodarowano czas wolny dzieci i młodzieży w wakacje i ferie
  6. Umożliwiono artystom lokalnym wystawiania prac w galerii sztuki (organizacja 5 wystaw w Mościsku)

 

otwarcie biblioteki             otwarcie_03 otwarcie_44  otwarcie_46

czytanie

IX. Modernizować stan obiektów sportowo-rekreacyjnych

W każdym sołectwie naszej gminy w omawianym okresie zmodernizowano bądź wybudowano nowe obiekty, urządzenia lub zagospodarowano na cele rekreacyjno-sportowe przestrzeń publiczną. Było to możliwe m.in. dzięki:

 1. pozyskaniu środków unijnych -najczęściej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 2. pozyskaniu środków od Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji programu Dolnośląskiej Odnowy Wsi,
 3. nieodpłatnemu przejęciu od Agencji Nieruchomości Rolnych terenów o wartości 1.745.300 zł do zagospodarowania na cele oczekiwane przez mieszkańców,
 4. właściwemu wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego,
 5. współpracy organizacji pozarządowych w tym LKS-ów przy pozyskiwaniu środków do których udzielano wsparcia na wkład własny,
 6. dużemu nakładowi środków budżetowych na realizację tych zadań.

Do największych w tym czasie inwestycji należy zaliczyć budowę zaplecza sportowo- rekreacyjno-oświatowego w Dobrocinie, budowę tylko ze środków budżetowych boiska ze sztucznej nawierzchni w Ostroszowicach,

IMAG2971    obiekty sportowo-rekreacyjne

Również zmodernizowano istniejące boiska sportowe w różnym zakresie poprzez doposażenie ich w kontenerowe pomieszczenia dla zawodników, piłkochwyty, nowe siedziska dla kibiców, stanowiska dla zawodników rezerwowych. Wyremontowano salę gimnastyczną w gimnazjum.

kontenery 1  sala gimnazjum

Wybudowano wiele miejsc rekreacyjnych wyposażając je w wiaty, miejsca postojowe dla samochodów, stojaki dla rowerów,grille, place zabaw. Doświetlono te miejsca poprzez zainstalowanie hybrydowych lamp solarnych.

Owiesno plac   plac zabaw 1

jedrzejowice   salka sport

VIII. Kontynuować współpracę z PUP w ramach programu zwalczania bezrobocia

W latach 2011-2014 we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano następujące aktywne formy zwalczania bezrobocia:

 1. roboty publiczne,
 2. prace interwencyjne,
 3. prace społecznie-użyteczne (dotyczą osób długotrwale bezrobotnych typowanych przez OPS)

W zależności od możliwości dofinansowania przez PUP oraz budżetu gminy, aktywnymi formami objęto następującą ilość osób:

 1. 2011 – 11 osób
 2. 2012 – 31 osób
 3. 2013 – 35 osób
 4. 2014 – 41 osób ( w tym 20 osób w ramach prac społecznie użytecznych)

W latach 2011-13 na zasadzie porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych kilkoro naszych pracowników było delegowanych do prac utrzymaniowych na drogach powiatowych na terenie gminy. W 2014 roku Zarząd Dróg Powiatowych dodatkowo zatrudnił samodzielnie kilku naszych mieszkańców w ramach robót publicznych.

Całkowite koszty pracy ww. osób w latach 2011-2014 to 902 440,59 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy: 722 295,84 zł (stan na 30.09.2014r.)

Oprócz typowych prac porządkowych, pracownicy wykonywali wiele zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz współpracując z ZDP wybudowali chodniki w Roztoczniku, Uciechowie i Dobrocinie.

Część osób była zatrudniona w porozumieniu z DZMiUW w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. W ramach tych prac wyczyszczono przez te lata 38 km rowów.

Od 2009 roku realizowany jest program „Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów”. W ramach programu odbywały się kursy kwalifikacyjne oraz zajęcia z doradcami dla 43 osób długotrwale bezrobotnych pozwalające nabyć nowe uprawnienia zawodowe. Szkolenia pozwoliły uzyskać uprawnienia w zawodach: opiekun osób starszych, bukieciarstwo-florystyka, sprzedawca-magazynier z obsługą kas fiskalnych, kosmetyczka-zdobienie paznokci, operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej, opiekun osoby niepełnosprawnej, starszej z kursem prawa jazdy, przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy, pilarz – drwal. Kursy realizowane były dzięki pozyskanym przez OPS środkom unijnym. Całkowita wartość projektów od 2009 roku wyniosła 375.500 zł przy pozyskanych 331.100 zł.

 

IMAG2965   chodnik w Roztoczniku

VII. Współpracować z Zarządem Powiatu oraz ościennymi gminami w zakresie wspólnych inwestycji oraz zadań publicznych

 1. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”. Wartość całego projektu: ok. 104 mln zł, (opis zadań w których uczestniczymy w pkt.V)
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki – udział gminy 433,5 tys. zł , wybudowano obwodnicę Uciechowa oraz zmodernizowano drogę w Kołaczowie
 3. Początek budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – udzielona przez gminę dotacja do zadania dla samorządu województwa w roku 2014 – 548 tys. zł
 4. Byliśmy jednym z sześciu inicjatorów i wraz z 43 gminami w Polsce założyliśmy Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, której produktem jest tworząca się Sieć Najciekawszych Wsi.
 5. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Ślężanie-Lokalna Grupa Działania” (obszar działania 7 gmin) przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem środków Osi IV LEADR PROW 207-2013
  1. realizacja zadań w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” ( opisy realizowanych zadań w tabelach przy pozyskanych środkach zewnętrznych w pkt.II)
  2. aktywizacja społeczności lokalnej (wyjazdy studyjne, szkolenia, warsztaty)
 6. Współpraca ze Stowarzyszeniem Turystycznym Gmin Gór Sowich
  1. udział w projekcie „Góry Sowie- dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska- kampania promocyjno-informacyjna”, którego głównym celem jest promocja Gór Sowich. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013. Wartość całego projektu: 839 740,99zł. W projekcie m in. promocja ruin zamku w Owieśnie i Domku Myśliwskiego w Jodłowniku
  2. odnowienie oznakowania szlaków turystyki pieszej w Górach Sowich (233 km szlaków) oraz wykonanie i montaż 104 nowych tablic informacyjnych
  3. utworzenie i utrzymywanie w okresie zimowym tras do narciarstwa biegowego 26 km
  4. utworzenie i utrzymanie produktu turystycznego STREFA SUDETY MTB- 500 km tras rowerowych w Górach Sowich
 7. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” – projekt realizowany przez gminy powiatu dzierżoniowskiego i powiat dzierżoniowski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu: 717 895,00 zł.
  Zakres projektu to opracowanie dokumentu: Strategia Rozwoju Ziemi
  Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i czterech programów sektorowych, tj.:
  1. Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  2. Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  3. Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości
   innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
  4. Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
 8. „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” – projekt realizowany wspólnie przez 7 gmin powiatu dzierżoniowskiego i powiat dzierżoniowski. Wartość projektu 2,4 mln. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2: Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej
 9. „Rozwój transportu zbiorowego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej „. Całkowita wartość projektu – 4 mln zł brutto. Projekt realizowany przez 5 gmin.
 10. Porozumienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie prac nad utrzymaniem i oczyszczeniem koryta rzeki Piława (2012-2014)
 11. Realizacja zadania „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” we współpracy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych i Powiatowym Urzędem Pracy
 12. Współpraca ze stowarzyszeniem „Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
 13. Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej („Park pod uciechowską lipą”, „Słoneczna Przystań Jędrzejowice”)
 14. Porozumienie z Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie w zakresie zatrudniania skazanych do prac na terenie gminy
rury          droga 384
IMAG2952 PSORW mapa

 

 

VI. Reaktywować spółki wodne w celu poprawy stanu urządzeń melioracyjnych

 1. Uporządkowano stan prawny starych spółek (bez tego nie można było powoływać nowych).
 2. Zorganizowano spotkania  rolników i sołtysów z funkcjonującą od 20 lat spółką z powiatu ząbkowickiego w celu przekazania dobrych praktyk przez rolników z ich obszaru.
 3. Przedstawiono propozycje wsparcia organizacyjnego i finansowego pozwalającego dofinansować konserwacje rowów będących prywatną własnością oraz uzyskać dofinansowanie do spółek wodnych.

Niestety do chwili obecnej nie udało się powołać spółki wodnej na terenie naszej gminy. Pomimo nieudanej próby powołania spółek, równolegle wykonywano prace utrzymaniowe na rowach melioracyjnych będących w zarządzie gminy.

W ciągu czterech lat, przy udziale pracowników publicznych oraz skazanych, wyczyszczono 70.951 m rowów oraz 6700 m rzeki Piława. Możliwe to było dzięki zatrudnieniu pracowników robót publicznych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” oraz podpisaniu trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą, Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W Mościsku DZMiUW wykonał modernizację wałów przeciwpowodziowych na kwotę 16,3 mln zł przy wykorzystaniu 13,2 mln zł z programu PROW. Obecnie opracowywana jest dokumentacja na modernizację wałów rzeki Piława w Nowiźnie.

Przed Po
rowy 2 rowy 1 
Przed Po
rowy 4 rowy 3
Przed Po
rzeka 1   rzeka 2
Przed Po
rzeka 3 rzeka 4
Przed Po
rzeka 6 rzeka 5

V. Poprawiać stan infrastruktury technicznej na terenie gminy (drogi, chodniki, oświetlenie, sieć wodno-kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków)

 1. Wybudowano łącznie 15,42 km dróg w Uciechowie, Piławie Dolnej, Ostroszowicach, Roztoczniku, Kiełczynie, Jędrzejowicach w tym 11,55 km w Dobrocinie w ramach dróg poscaleniowych.
 2. Wybudowano łącznie 4.888 mb chodników w Kołaczowie, Tuszynie, Włókach, Ostroszowicach, Roztoczniku, Kiełczynie, Uciechowie, Dobrocinie.
 3. Zainstalowano 120 nowych punktów oświetleniowych w ramach istniejącej i rozbudowywanej sieci oraz 121 hybrydowych lamp solarnych.
  1. Udział gminy w projekcie pn.:„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”, w tym:

  2. budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna (6000m) – 96,4% udziału,
  3. budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki (1681m) – 70,9% udziału,
  4. przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kamionkach– 6,2% udziału,
  5. budowa zbiorników na wodę pitną w Pieszycach- 14,3% udziału.
 4. Zmodernizowano 3.251 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przejętej od ANR w Uciechowie, Dobrocinie, Piławie Dolnej i Roztoczniku
 5. Przydomowe oczyszczalnie oraz modernizację oczyszczalni omówiono w pkt.III.
 6. Dofinansowano województwo oraz powiat w zakresie budowy dróg i chodników na łączną kwotę 1,85 mln zł (w tym do drogi Dzierżoniów-Łagiewniki oraz planowanej obwodnicy Dzierżoniowa i Piławy Dolnej).


Minolta DSC

IMAG2958